Skip navigation

NOCN Cymru, chwe mis yng Nghaerdydd ac rydym wrth ein boddau

Yn Awst 2018, agorodd NOCN swyddfa newydd er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i Gymru.

 

Yn Awst 2018, agorodd NOCN swyddfa newydd er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i Gymru.

Mae NOCN wedi bod yn creu cyfleoedd yng Nghymru ers dros 25 mlynedd drwy ystod o gymwysterau galwedigaethol, prentisiaethau a gwasanaethau addysgol. Mae’n cydweithio’n agos gyda cholegau addysg bellach, darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr, sefydliadau elusennol ac awdurdodau lleol, gan helpu pobl i gyrraedd eu potensial drwy ddysgu, gwella bywydau a hybu cynhyrchedd lleol.

Yn Awst 2018, agorodd NOCN swyddfa newydd yng Nghaerdydd er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i Gymru. Mae’r swyddfa, a ddewiswyd oherwydd ei safle canolog yn y ddinas, yn gweithredu fel canolfan ar gyfer yr ardal lle mae tîm ymroddedig NOCN yn gweithio gyda darparwyr lleol i gynnig cyrsiau ar bynciau fel cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol, Saesneg, sgiliau digidol ac adeiladu.

Fe ddywedodd Julie, rheolwr rhanbarthol NOCN Cymru “Dwi’n caru Cymru! Chwe mis yn ein swyddfa newydd a dwi’n caru angerdd ein cwsmeriaid dros helpu dysgwyr i gyflawni pethau gwych, o ddysgu’r sgiliau er mwyn cael swydd newydd, i wella hyder neu hyd yn oed ddysgu er mwyn mwynhau dysgu. Mae NOCN yma er mwyn gweithio mewn partneriaeth gyda cholegau a darparwyr hyfforddiant, a’u helpu i ddarparu cyrsiau o ansawdd uchel. Dyna beth rydym yn ei wneud.”

Mae NOCN Cymru yn rhan o Grwp NOCN sydd hefyd yn cynnwys Cskills Awards, sef adran adeiladu NOCN. Mae hyn yn sicrhau fod gan ddiwydiant adeiladu Cymru fynediad at yr ystod ehangaf o sgiliau adeiladu sydd ar gael, gan gefnogi projectau isadeiledd hanfodol, adeiladu tai a phrosiectau ailddatblygu fydd yn hybu’r economi leol.
Ychwanegodd Julie: “Oherwydd ein bod yn rhan o Grwp NOCN, mae gan NOCN Cymru fynediad at lawer mwy o gynnyrch ar gyfer ein cwsmeriaid nag y gall sefydliadau dyfarnu llai eu cynnig. Felly gallwn gynnig gwasanaeth lleol i Gymru gyda sefydliad llawer mwy y tu ôl i ni, sy’n fuddiol iawn i’n cwsmeriaid.”

Sefydliad elusennol ddim er elw yw Grwp NOCN sy’n ymrwymedig i wella mynediad at ddysgu a sgiliau. Mae’n cynnwys NOCN, un o brif Sefydliadau Dyfarnu a darparwyr Asesu Prentisiaethau annibynnol y DU, Sefydliad Sgiliau NOCN India, ac One Awards, un o’r prif asiantaethau dilysu mynediad.

Drwy One Awards, sydd hefyd yn rhan o Grwp NOCN, gall NOCN Cymru roi cymorth i bobl gyrraedd prifysgol trwy gymwysterau Mynediad at Addysg Uwch. Cafodd y mathau hyn o ddiploma eu llunio ar gyfer oedolion heb y cymwysterau angenrheidiol, sy’n dymuno gwneud cais ar gyfer Prifysgol. Mae diplomâu ar gael ar gyfer ystod eang o bynciau yn cynnwys Addysgu, Peirianneg, Meddygaeth, y diwydiannau Creadigol a Digidol.

I gloi dywedodd Julie: “Rydym yn cynnig llawer ac fe fyddwn i yn annog unrhyw ddarparwyr neu gyflogwyr i gysylltu i drafod ein cynnyrch, yn enwedig os ydynt yn cyflogi prentisiaid neu’n gweithredu naill ochr i’r ffin, oherwydd gallwn gefnogi’r safonau prentisiaeth newydd yng Nghymru a chymwysterau gaiff eu rheoleiddio yng Nghymru. Mae gennym hefyd lawer o’r prentisiaethau traddodiadol ar gael felly cysylltwch â ni am sgwrs ac i ddarganfod sut y gall NOCN gefnogi eich busnes, boed fel cyflogwr neu ddarparwr hyfforddiant.”

I gael rhagor o wybodaeth siaradwch â thîm NOCN ar 0300 999 1177.

I gael rhagor o wybodaeth am NOCN Cymru, ewch i:

https://www.nocn.org.uk/nocn-cymru